Welwitschia mirabilis

Wisteria sinensis (Glycine sinensis)

Withania frutescens

Withania somnifera